БГдиагностика - Mouse Lord

EN Mouse Lord is a FREE program that gives Windows XP / 7 the functionality of Android tablets. The program is designed for Windows touch screen tablets with and without a keyboard such as the Panasonic TOUGHBOOK series. Of course, it can be used on any computer if you want hold left-clicking to generate right click and single-click startup. The program has a built-in motion detector for marking or dragging objects. This allows you to prevent clicks when you move, mark or drag something. There is a built-in stylus filter that helps to keep the stiffness of the stylus triggered by the flicker of the human hand. The program keeps double clicking as Windows feature, although tapping on the screen is unhealthy for the touchscreen and uncomfortable to work with. In industry and diagnostics, Windows XP or Windows7 is widely used to control, setup, program and diagnose equipment, engines, controllers, and more. In older operating systems touch screen functions are inconvenient or totally missing. With this software you will get ANDROID functionality on any tablet or touchscreen laptop installed with an old Windows operating system. The convenience of working with Mouse Lord is comparable to that of smartphones.

MouseLord

How it works:

1. When you short click on the screen, Mouse Lord  highlight the item under the pointer.

2. When you hold stylus (less than 2 seconds), the Mouse Lord generates a double click event, after pulling out stylus from the screen and launching or opening the object under the cursor.

3. When you long hold (more than 2 seconds), Mouse Lord generates a right click event, after you remove the stylus from the screen.

4. When dragging an object or marking, the left button functions are temporay disabled. Convenient when marking text or drag and drop items.

5. Shows with visuall and sound the action taken and the current state of the touchscreen.

6. While tagging text, keep pressed stylus more then 2 seconds and release for generation of function popup menu.

7. Function (Always on top), helps with noisy environments to monitor the Mouse Lord visual signals.

DOWNLOAD Mouse Lord FREE

Contacts


BG Mouse Lord е БЕЗПЛАТНА програма, която дава на  Windows XP/7 функционалността на таблетите с Android. Програмата е създадена за Windows тъч скрийн таблети с и без клавиатура като серията на Panasonic TOUGHBOOK. Разбира се, може да се използва на всякакъв компютър, ако желаете функцията, задържане на левия бутон за дясно кликане и стартиране с единично кликане. Програмата има вграден детектор за движение на курсора при маркиране или влачене на обекти. Това позволява да се предотврати кликане когато местите, маркирате или влачите нещо. Има вграден филтър за стилус, който помага за непостоянната позиция на стилуса, предизвикана от трептенето на човешката ръка. Програмата запазва двойното кликане като функция, макар че да почуквате постоянно по екрана е нездравословно за самия тъчскрин и неудобно за работа. В индустрията и диагностиката масово се използва Windows XP или Windows7 за контрол, настройка, програмиране и диагностика на оборудване, двигатели, контролери и др. При по-старите операционни системи, тъч скрийн функциите са меко казано неудобни, или напълно липсващи. С помоща на този софтуер ще получите ANDROID функционалност на всеки таблет или тъчскрин-лаптоп със стара операционна система. Удобството от работата с Mouse Lord е съпоставимо с това на смартфон.

MouseLord

Как работи:

1. При кратко чукване върху екрана Mouse Lord маркира елемента под показалеца.

2. При кратко задържане (под 2 и над 0,2 секунди) Mouse Lord генерира двойно кликане след като отдръпнете стилуса от екрана и стартира или отваря обекта под курсора.

3. При дълго задържане (над 2 секунди) Mouse Lord генерира дясно кликане след като отдръпнете стилуса от екрана.

4. При влачене на обект или маркиране се изключва функцията генериране на клик с ляв бутон. Удобно при маркиране на текст или drag and drop.

5. Изобразява визуално и със звук предприетото действие и моментното състояние на тъчскрина.

6. При маркиране на текст задръжте натиснат стилуса повече от 2 секунди и отпуснете за да се генерира менюто с функции.

7. Функцията (Винаги Отгоре) помага при работа в шумна среда за следене на визуалните сигнали на Mouse Lord.

DOWNLOAD Mouse Lord FREE

Contacts

БГдиагностика - София

 
Нагоре